Dokumentation och information


Norrbehandling

Verksamhetens dokumentation och journalföring följer föreskrifterna och allmänna råd i SOSFS 2014:5 samt utifrån strukturen i BBIC. När ungdomen skrivs in i verksamheten upprättas tillsammans med ungdomen en genomförandeplan. Genomförandeplanen anger riktlinjerna för klientprocessen, behandlingen, utvecklingen, utfall, uppföljning och utvärdering.

Verksamheten tillhandahåller placerande uppdragsgivare strukturerade och kontinuerliga månadsrapporter. I samband med varje månadsrapport genomförs med ungdomen ett månadssamtal. Månadssamtalet syftar till att göra ungdomen delaktig i sin egen behandling och utveckling. Ungdomen får även under månadssamtalet ge uttryck för dennes tankar och känslor, positiva som negativa. Det är viktigt att ungdomen själv är delaktig i sin egen behandling och utveckling, att ungdomen känner delaktighet och att hen kan påverka sin livssituation här och nu. Delaktighet leder till bättre och bestående behandlingsresultat. Delaktigheten och ungdomens önskningar och mål dokumenteras inom verksamheten bland annat genom månadssamtalen.

Norrbehandling har tydliga rutiner och riktlinjer för viktiga nätverk, kontakter runt ungdomen, att dessa upprätthålls och erhåller adekvat information. Norrbehandling arbetar för samverkan som gagnar ungdomen. Samverkan sker bland annat med skola, vårdnadshavare och socialtjänst.