Kvalitetspolicy


Norrbehandling

Norrbehandlings kvalitetspolicy är att alla verksamheter inom Norrbehandling skall leverera tjänster av sådan kvalitet och slag att dessa helt tillgodoser kundens behov och förväntningar; att verksamheten svarar mot myndigheters krav avseende funktion och utformning samt att detta överensstämmer med gällande lagar, krav och förväntningar.

Tillämpning

För att uppnå gällande kvalitetspolicy sätter vi alltid kundens behov i centrum, så att dennes förväntningar av levererad tjänst till fullo tillfredsställs. Tjänsten levereras med en hög och jämn kvalitet i syfte att till fullo tillgodose det uppdrag som kunden givit verksamheten. Tjänsten som Norrbehandling tillhandahåller skall alltid komma ungdomen till gagn på bästa möjliga sätt, utformas individspecifikt efter den enskilda individens behov och förutsättningar. Norrbehandling arbetar med evidensbaserade metoder samt arbetar efter tydliga mätbara mål som är vägledande i det kontinuerliga förbättrings- och kvalitetsarbetet. Norrbehandling arbetar kontinuerligt med kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av personal och verksamhet. Detta sker bland annat genom kvalitetsintervjuer och vidareutbildning av personal. Norrbehandling arbetar med återkoppling och information gentemot kunden samt övriga berörda partner. Detta sker genom tydliga rutiner och riktlinjer samt att kunden erhåller kontinuerlig information.