Systematiskt Kvalitetsarbete


Norrbehandling

Norrbehandling arbetar kontinuerligt med kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling i enlighet med verksamhetens kvalitetsledningssystem. Verksamhetens kvalitetsledningssystem utgår från samt uppfyller socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd i SOSFS2011:9.

Ovanstående bild är ilustrerat systematiskt kvalitetsarbete. Bilen är hämtad från socialstyrelsens handbok (sida 32) för tilllämpning av systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med föreskrifter samt allmänna råd angivna i SOFS2011:09.

Verksamheten genomför årligen ledningens genomgång. Vid ledningens genomgång analyseras föregående verksamhetsår. Ledningens genomgång utmynnar i en övergripande och tydlig verksamhetsanalys. Verksamhetsanalysen kontrolleras mot verksamhetens stipulerade kvalitetspolicy. Utifrån den årliga verksamhetsanalysen upprättas en kvalitetsberättelse för föregående år. Verksamhetsanalysen är även ett underlag för vidare systematiskt kvalitetsarbete och förbättringar. Exempel på förbättringar utifrån verksamhetsanalys-ledningens årliga genomgång är kontinuerliga utbildningsinsatser, rutinförbättringar samt systematiskt kvalitetsarbete inom verksamhetens olika processområden och dess inneboende aktiviteter/rutiner. Utöver att verksamheten varje år genomför ledningens genomgång, genomförs kontinuerligt riskanalyser, egenkontroller samt interna kvalitetskontroller i enlighet med rutiner. Utfallet/analyserna av dessa kontroller/aktiviteter är en grund för det systematiska kvalitetsarbetet inom verksamheten.

Nedtill lagar och förordningar som direkt och indirekt styr verksamheten:

SOSFS 2014:5 Dokumentation inom verksamheten
SOSFS 211:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
SO HSLF-FS 2016:55 FS 2003:20 Hem för vård eller boende
SOFS 2011:5 Lex Sarah
SOSFS 1997:15 allmänna råd tillämpning lag 1990:52 LVU
Socialtjänstlagen 2001:453
Lag om registerkontroll 2007:17