Värdegrund och värdegrundsbaserat förhållningssätt


Värdegrundsbaserat förhållingssätt inom Norrbehandlings verksamheter

Inom Norrbehandlings verksamheter strävar vi med att möta alla utifrån varje individs egenvärde och med respekt inför dennes integritet som individ. ”så som du själv önskar bli bemött ska jag bemöta andra”

Därför visar vi:

 • KAMRATSKAP - genom att:
  - hjälpa varandra – våga be om hjälp
  - vara en bra kompis
  - visa öppenhet och ärlighet mot varandra
  - låta alla vara med i gemenskapen
  - vid funderingar – gå direkt till den det berör
 • HÄNSYN - genom att
  - visa att alla är lika mycket värda
  - respektera att vi är olika och värna om varandra
  - hjälpas åt att få lugn och ro när vi arbetar
  - säga förlåt och förlåta
  - använda ett vårdat språk
  - lösa konflikter utan våld
  - visa tilltro till varandra och utgå från att var och en gör sitt bästa
 • ANSVAR - genom att
  - vara rädda om vår boendemiljö
  - hålla ordning
  - tumma inte på skrivna regler
  - vara rädd om alla saker
  - ta ansvar för vårt eget arbete
  - passa tider

Norrbehandlings värdegrund

 •  Värdeprincipen - människans värde är obetingat
 • Autonomiprincipen - rätten till självbestämmande
 •  Godhetsprincipen - göra gott, förebygga och minska lidande
 • Rättviseprincipen - allas lika rättigheter

1.  Människovärdet är obetingat och konstant som inte kan graderas. Värdet är lika för vuxen som barn och varierar inte heller efter kön, klass, socialställning eller liknande.

2. Utifrån en helhetssyn på människan har hon rätt att med respekt bli bemött utifrån kön, etnicitet, religion, psykiska, fysiska och sociala behov, och få dessa behov tillgodosedda.

3. Varje individ har rätt att fritt få uttrycka sin talan och för fram sin enskilda åsikt utan att bli utsatt för hot, våld eller på något annat sätt bli ovärdigt och nedvärderande behandlad för sina åsikter.

4. Människan har rätt att utifrån den egna förmågan ha frihet till att agera och handla utifrån den egna viljan, under ansvar av att det inte blir på bekostnad av någon annans frihet och värde.

5. Under tiden i verksamhetens omsorg har varje individ rätt att få hjälp och vård utifrån individens behov och fria vilja, som gagnar till att stärka, förebygga och stödja till en möjlighet till en positiv livsförändring.

6. Varje person i verksamheten har ett egenansvar i att inte kränka någon annans rätt att uttryck sig och ha ett deltagande i behandlingen, men att det då sker på ett sådant sätt att det inte kränker någon annans rättigheter eller friheter.